Cart 0
 
darkblue_banner_01.png

Marchnadoedd | Markets
Cymuned | Community
Celfyddydau | Arts

 

 

Croeso
Welcome

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol a fydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Bydd y cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Bydd y datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog o gylch pynciau sy’n cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Byddwn yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd cynhwysol a chroesawgar, prosiectau sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol a pherfformiadau byw. Bydd y rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefftau, gweithio gydag artistiaid sy’n datblygu a rhai sefydledig o bob cefndir.


Tŷ Pawb will be a cultural community resource, bringing together arts and markets within the same footprint. This coexistence will celebrate the significance of markets within Wrexham’s cultural heritage and identity.

The development will be a new space for dialogue around subjects including social and civic issues, the environment, health, cultural identity, sustainability and education.

We will present a contemporary programme of welcoming and inclusive exhibitions, socially engaged projects and live performance. The programme will emphasise skills and craft, working with emerging and established artists from all backgrounds.

 

Amdanom
About

Am bedwar deg tri o flynyddoedd, roedd Oriel Wrecsam, Canolfan Gelfyddydau Wrecsam gynt wedi'i lleoli yn llyfrgell ganolog y dref.  Dros y blynyddoedd roedd Oriel Wrecsam wedi datblygu enw da ar gyfer rhaglennu o ansawdd uchel gydag artistiaid yn cynnwys Rose Wylie, Joseph Beuys a Helen Sear ymhlith llawer o rai eraill.    

Yn 2015, symudodd y tîm celfyddydau i’r eiddo dros dro ar Stryt Caer wrth i gynlluniau ar gyfer datblygiad newydd o fewn adeilad Marchnad y Bobl ddatblygu.

Roedd Oriel Wrecsam wedi cyflwyno rhaglen oddi ar y safle cynhwysfawr yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys ArtVend (gwaith celf bach yn cael ei werthu am £1 mewn peiriannau gwerthu) a'r prosiect Cwt Bugail (gweithio gyda phobl ifanc o'r Prosiect Sêr ym Mharc Caia). Gallwch weld canlyniadau’r ddau brosiect o fewn Tŷ Pawb. 

Mae hanes Wrecsam fel tref farchnad yn allweddol i dreftadaeth y dref. Mae’r stondinau yn y farchnad a’r ardal fwyd yr un mor hanfodol i lwyddiant ac ethos y datblygiad â'r rhaglenni ymgysylltu a'r celfyddydau.

Cynhaliwyd gweithdy ail-frandio ac ailenwi yn 2017, o dan arweiniad Elfen, i archwilio’r posibiliadau ar y cyd. Roedd tri deg o fudd-ddeiliaid lleol o’r marchnadoedd, busnesau a’r cymunedau celfyddydau yn bresennol yn y gweithdy.  Cafodd tri enw posibl eu cyflwyno ar gyfer pleidlais gyhoeddus a’r enillydd oedd Tŷ Pawb.

Mae Tŷ Pawb yn anelu i fod yn adnodd diwylliannol a chymunedol sy’n croesawu pawb  - gobeithio eich bod chi'r un mor gyffrous â ni am ein dyfodol!


For forty-three years Oriel Wrecsam, formerly Wrexham Arts Centre, was housed with the town’s central library.

In 2015, the arts team moved into temporary premises on Chester Street as plans for a new development within the People’s Market building unfolded.

Oriel Wrecsam delivered an extensive off-site programme during this time, including ArtVend (miniature artworks sold for £1 through vending machines), and the Shepherd’s Hut project (working with young people from the Stars Project in Caia Park). You can see the results of both of these projects within Tŷ Pawb.

Wrexham’s history as a market town is key to the town’s heritage. The market stalls and food court are as intrinsic to the success and ethos of the development as the engagement and arts programmes.

A rebranding and renaming workshop was held in 2017, led Elfen, to collectively explore possibilities. The workshop was attended by thirty local stakeholders from the markets, business and arts communities. Three potential names were then put to a public vote and Tŷ Pawb (Everybody’s House) was the victor.

Tŷ Pawb aims to be a cultural and community resource that welcomes everyone – we hope that you are as excited about our future as we are!

 
darkblue_banner_01.png

Ymweld
Visit

 
 

Tŷ Pawb

Stryt y Farchnad/Market Street
Wrecsam/Wrexham
LL13 8BB


Oriau Agor/Opening Hours

Orielau/Siop a Desg Groesawu Tŷ Pawb
Tŷ Pawb galleries, Siop//Shop and Welcome Desk:

09:00 – 17:30

Prif adeilad Tŷ Pawb/Tŷ Pawb main building:

07:00 – 22:00

Cyfleusterau Newid ar gael yn Tŷ Pawb/Changing Places Facilities are available at Tŷ Pawb

Am fwy o wybodaeth am Lefydd Newid, ewch i:
For more information about Changing Place, visit:
changing-places.org

Oriau Agor y Maes Parcio
Carpark Opening Hours

Llun/Monday – Sul/Sunday
07:00 – 22:00

Ffioedd Dyddiol
Daily charges:

0 – 1 awr/hours: £1
1 – 3 awr/hours: £1.80
3+ awr/hours: £2.50

Am ddim os byddwch yn arddangos Bathodyn Glas

Free when displaying a disabled Blue Badge.

 
Exhibition-Banner.png

Rhaglen
Programme


 
darkblue_banner_02.png

Cysylltwch
Contact

Enw | Name
Enw | Name

Rrif Ffôn/Tel: 01978 292 093